ברוכים הבאים ל"תלמוד מוסבר ומאמרים"

(בקשה מידידי

בשנים האחרונות עבדתי בעבודה הנפלאה של טיפול בתינוקות. בשנה האחרונה הרגשתי שזה מעל לכוחותי, הבריאות שלי לא שלמה (לפני כן עבדתי בעבודות יותר קשות ויותר מכניסות, אבל הוכרחתי לעזוב אותן מחמת הבריאות).

.

ברוב השנה האחרונה לא יכולתי ללמוד ולכתוב, ובסוף הרגשתי שגם אם אני לא לומד אלא רק נח מסוף יום העבודה עד תחילת היום הבא, זה עדיין מעל לכוחותי.

.

כעת נגמרה השנה, ואני לא אמשיך בעבודה הזו.

התכנית היא לעבור למקום מרוחק בו שכר הדירה נמוך, יש לי קצבת נכות ועוד הכנסה קטנה, ואם אצטמצם אוכל לחיות בלי לעבוד, ויהיה לי גם זמן ללמוד ולכתוב.

.

אם תהיה לי תוספת של 1000-2000 ש' בחודש, זה יגרום להרגשה נינוחה יותר מבחינה כלכלית.

.

חשבתי לבקש מהקוראים כאן, רק ממי שזה לא כבד עליו, עזרה בסך 20 ש' בכל חודש, בתקווה שיימצאו 50-100 שיתרמו. אין צורך להתאמץ, זה לא מצב חרום של פת לחם, לכן אני גם מבקש שזה לא יהיה סכום גדול יותר.

.

בתחילה לא עלה בדעתי לכתוב בקשה כזו. זה התחיל מכך שארגון כלשהו העלה רעיון לתמוך במה שאני עושה. ליבי מאן בזה, אני לא רוצה לשעבד את הלימוד שלי להיות תחת שם של גוף כלשהו גם אם אינני רואה בו שום פסול, וגם איני רוצה לקבל משהו בצורת "משכורת" תמורת הלימוד והכתיבה.

מצד שני הרגשתי שהתמיכה לא מיותרת כעת בשבילי.

מזה עלה בי הרעיון לבקש באופן אישי מאנשים פרטיים שיש בינינו ידידות. זה צדקה או חסד במובן הפשוט, לא משכורת ולא שרות בארגון שיש לו מטרות ועמדות כלשהן.

.

ההתנגדות הרגשית שאני מרגיש, המבוכה והבושה, הם רק מתוך גאווה וניכור. הרי זה דבר אנושי ויפה שאנשים מביעים בכנות ופתיחות לפני ידידיהם ומכריהם את הצרכים שלהם, גם אם זה לא פיקוח נפש. מי שמחליט שלא לתרום גם את זה יש לעשות בחופשיות גמורה בלי סיבוכים של "לא נעים לי", ולא תיפגם כלל האהבה.

בתודה מראש (:

.

פרטי החשבון:

ניר יצחק שטרן

בנק לאומי (מספר בנק 10)

חשבון 30600791

סניף 903)


.

מסכת ברכות

.

לדפי המסכת עם תרגום וביאור, לבחור מהרשימה שבצד

.

למסכת בבא קמא . . (ובסופה על גיטין מדף ע"ד ב' עד פ' ב')

ו.

למסכת בבא מציעא

.

.

כאן כל הבלוג על מסכת ברכות ברשימה אחת. לנוחות הדפסה. אפשר להדפיס בלי הגבלה, מלבד לשימוש מסחרי שאז הזכויות שמורות.

.

.

.

.

.

 

מפתח ל"חומר למחשבה"

המפתח אינו שלם. לרשימה המלאה יש קישור בצד.

בחינות יום ולילה, מהות תורה שבע"פ  –  ברכות ב' א'

בכח ובפועל  –  ברכות ד' ב'

השכיבנו כגאולה אריכתא דמיא  –  ברכות ד' ב'

יופי הוא גילוי כבוד שמיים, מראי מקומות  –  ברכות ה' ב'

שדים ומזיקים, עמדת חז"ל  –  ברכות ו' א'

אגרת הרמב"ם לחכמי מארשילייא

חמישה קולות  –  ברכות ו' ב'

תשעה באב, ומידת הדין  –  ברכות ז' א'

בלעם, מראי מקומות בלבד  –  ברכות ז' א'

כינויים שונים לבורא  –  ברכות ז' ב'

לאה, ראובן ועשיו  –  ברכות ז' ב'

גדולה שימוש יותר מלימודה  –  ברכות ז' ב'

וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון  –  ברכות ח' א'

שאין מחלוקת במציאות [הרחבה בזה בתגובה והבאת ביאור נפלא בשם רבי חיים סולובייצ'יק]  –  ברכות ח' ב'

שם "אהיה", בפסוק "אהיה אשר אהיה"  –  ברכות ט' ב'

הקשר בין ציצית לקריאת שמע, כח הראייה וזמני היום, משמעות הפועל זכור  –  ברכות ט' ב'

העולם הוא ציור  –  ברכות ט' ב'

סמיכת גאולה לתפילה, קריאת שמע ותפילה, האור שלפני הזריחה והאור שאחרי הזריחה  –  ברכות ט' ב'

ביאור בדין ברכות קריאת שמע  –  ברכות י' ב'

מחלוקת בית שמאי ובית הלל. מראי מקומות  –  ברכות י"א א'

ביאור בדין ברכת התורה  –  ברכות י"א ב'

ביאור בסוגיא אם הולכים אחר עיקר ברכה או אחר חתימה  –  ברכות י"ב א'

צורתא דשמעתתא, בדרך הלימוד  –  ברכות י"ב א'

שדיני ההלכה הם מציאות בעולם הצורות  –  ברכות י"ב א', וגם ברכות י"ג א'

מציאות לא מבוררת, דיני שותפות, קניין, תנאים, תורה נאמרה בכל לשון  –  ברכות י"ג א'

המספר שש, ספירות  –  ברכות י"ג  ב'

בגדר קריאת שמע מן התורה  –  ברכות י"ג  ב'

בדין קרא ולא השמיע לאזנו  –  ברכות ט"ו ב'

תחיית המתים מן התורה  –  ברכות ט"ו ב'

גיהנום  –  ברכות ט"ו ב'

עניין טבילה  –  ברכות ט"ז א'

עניין "עבודה", תפילה וקרבנות  –  ברכות ט"ז ב'

עין הרע  –  ברכות כ' א'

יסוד החלוקה לחפצא וגברא, בעניין נבל ברשות התורה, כבוד ספר תורה  –  ברכות כ"ג א'

ביאור ארוך בגדרי ערווה לקריאת שמע, הסתכלות בעריות ודת יהודית  –  ברכות כ"ד א'

החלוקה בין מצוות שכליות ומצוות שמעיות. מצוות וכוחות הנפש  –  ברכות כ"ה א'

בדין לבו רואה את הערווה  –  ברכות כ"ה ב'

בדין בית הכסא שלנו  –  ברכות כ"ו א'

מחלוקת רבן גמליאל ורבי יהושע  –  ברכות כ"ח א'

בעניין לימוד מקרא  –  ברכות כ"ח ב'

בגדר מעשה תפילה, עמידה, שיחה, פגיעה  –  ברכות כ"ט ב'

מצוות תוכחה באיסורים מדרבנן, ובעניין "לא תסור"  –  ברכות ל"א א'

בעניין דיברה תורה בלשון בני אדם  –  ברכות ל"א ב'

בעניין עבודה כללית ועבודה פרטית, ובדין תענית בשבת  –  ברכות ל"א ב'

יסוד גדול בעבודת השם  –  ברכות ל"ב ב'

ביאור בעניין "דעת" ו"יראת שמים"  –  ברכות ל"ג א'

בדברי הביאור הלכה סי' ס"ב, שלשון נחשבת כלשון רק במקום שמדברים בה  –  ברכות ל"ג ב'

בעניין בחירה חופשית  –  ברכות ל"ג ב'

מה קובע אם דין נחשב מדאורייתא או מדרבנן  –  ברכות ל"ה א'

שיעורין הלכה למשה מסיני או מדרבנן  –  ברכות מ"א ב'

ביאור שיטת רש"י בעניין פת הבאה בכיסנין  –  ברכות מ"א ב'

פירוש "סוד" ויין  –  ברכות מ"א ב'

בעניין הפסק בין מים אחרונים לברכת המזון, והיסח דעת מסעודה  –  ברכות מ"ב א'

בעניין פת פוטרת את הפרפרת וכו'  –  ברכות מ"ב א'

אם מלבין פני חבירו הוא ביהרג ובל יעבור  –  ברכות מ"ג ב'

בעניין ריח בלוע בשמן לשיטת רש"י  –  ברכות מ"ג ב'

העומק שבדברי חז"ל בענייני מזונות ורפואות  –  ברכות מ"ד ב'

בעומק עניין זימון  –  ברכות מ"ה ב'

ברכה על מאכל אסור  –  ברכות מ"ז א'

בגדר 'מחוייב בדבר' בברכת המזון  –  ברכות מ"ח א'

אביי ורבא  –  ברכות מ"ח א'

מחלוקת בית שמאי ובית הלל  –  ברכות נ"א ב'

בגדרי ברכת הנר וברכת הבשמים  –  ברכות נ"ג א'

יודע היה בצלאל לצרף אותיות  –  ברכות נ"ה א'

בעניין הקם להרגך השכם להרגו  –  ברכות נ"ח א'

בעניין עשר ספירות, קישור למהר"ל  –  ברכות נ"ח א'

אין הבור מתמלא מחולייתו  –  ברכות נ"ט א'

במידת הבטחון  –  ברכות ס' א'

בעניין ניתנה רשות לרופא לרפא  –  ברכות ס' א'

בעניין טוב שברופאים לגיהנם  –  ברכות ס' א'

ביאור בברכת אשר יצר  –  ברכות ס' ב'

בעניין יצר טוב ויצר רע  –  ברכות ס"א א'

בעניין הצלע שלוקחה מאדם אם היתה זנב או דו פרצופין  –  ברכות ס"א א'

כח הראייה ויראת שמיים  –  ברכות ס"ב ב'

*

*

ספר שדה יצחק על מסכת בבא בתרא (פרקים א',ב',ג',ט',י') ובנוסף על בבא מציעא פרק איזהו נשך וכתובות פרק הכותב לאשתו (כתבתי בשנת תשמ"ט – תש"נ)

*

*

ספר אמרי יצחק על מוסר וסוגיות

חלקים א'-ב':

imrei-itzhak-a-b

חלקים ג'-ד':

imrei-itzhak-c-d

2 תגובות to “ברוכים הבאים ל"תלמוד מוסבר ומאמרים"”

 1. Einav Z Says:

  שלום וברכה;

  עיינתי במקצת המאמרים באתר ונראה שהלימוד מעמיק ומועיל;
  אשמח לדעת האם האתר עדיין מתעדכן בחומרי לימוד.

  יישר כח

 2. nirstern Says:

  שלום,
  תודה (:
  כעת אני כותב באתרים אחרים.

  בעיקר כאן:
  https://morehnevochim.wordpress.com/

  https://nirsternaristotle.wordpress.com/

  כאן יש על תלמוד:
  https://nirsterntalmud.wordpress.com/

  וכאן זה קצת יותר אישי:
  https://nirstern.wordpress.com/

להשאיר תגובה

היכנס באמצעות אחת השיטות האלה כדי לפרסם את התגובה שלך:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s